Home
News
About Us
"Gold" Gospel Tract
Audio and Links
Children's Meetings
Directions
Contact
   
 


*HMONG Language*

Cov nqi kub nce zuj zus!!! Tus nqi kub tam sim no rau ib ounce yog $1600! Teb Chaws Asmeskas cov nuj nqis sab nraud muaj txog 16 trillion nyiaj duaslas, cov nqi kub muaj peev xwm nce mus txog $2000 rau yav tom ntej sai sai no, puav leej yuav nce txog $5000 rau yav tom ntej no!  

Hmoob kev cai saib kub muaj nuj nqis heev. Cov neeg Hmoob khaws kub ua kev pov hwm pov yawm kom muaj nyiaj muaj txiaj. Thiab puav leej xam tias cov saw kub muaj puav pheej zov tuav tus plig kom nyob nrog cev thiab ntiab tawm cov kev phem kev tsis zoo. Cov neeg Hmoob puav leej tais cov ntawv vaj khaum ceeb khaum ua nyiaj kub rau cov tuag. Cov nkoj yog muab ua nyiaj txiag siv taug kev rau tus tuag saum yaj ceeb.   

Tib neeg tau ua kev phem tsis zoo kom tau cov kub. Tsis ntev los no tau ntes ib tug poj niam nyob rau hauv Cheeb Nroog Ramsey vim nws nyiaj saw kub ntawm cov me nyuam tej caj dab. Txij puag yav ntuj qub qab los, kub yeej yog ib yam uas neeg ntshaw tshaj plaws nyob rau hauv daim av ntiaj teb. Muaj tsov rog vim yog kub. Tej teb chaws yeej thiab poob los yog tim txoj kev ntshaw yam hlau tshwj tshwj xeeb no.    

Mloog seb Tswv Ntuj Cov Lus has li cas txog txoj kev ntshaw kub:  “Cov moj zeej ntawm cov neeg tsis ntseeg ntuj yog nyiaj thiab kub, uas yog txiv neej tsim. Lawv muaj qhov ncauj, tiam sis lawv tsis hais; lawv muag qhov muag, tiam sis lawv tsis pom; lawv muaj pob ntseg, tiam sis lawv tsis hnov; lawv cov qhov ncauj yeej tsis muaj pa.” (Psalm 135:15-17). “Lawv cov nyiaj los yog kub yuav coj tsis tau lawv mus thaum txog hnub TSWV NTUJ rau kev chim;” (Zephaniah 1:18) Cov dab tau coj tib neeg mus hawm ntoo, pob zeb thiab hlau. Yeej muaj tseeb tiag tias tib neeg yuav tau txais hwj huaj, tiam sis cov hwj huaj no tsuas yog hwj huaj ua phem thiab tsis yog muaj los ntawm cov hlau no, tiam sis yog los ntawm cov dab uas ntxias tau tib neeg thiab dag kom lawv tsis paub tias Tswv Ntuj yog tus Dawb Huv thiab Ncaj Ncees thiab Zoo. “Tswv Ntuj yog lub teeb thiab nyob rau ntawm nws thiaj tsis muaj kev tsaus ntuj hlo li” (1 John 1:5)  

Solomon yog tus huab tais muaj fwj chim tshaj plaws nyob ntiaj teb. Tswv Ntuj tau foom kev txawj ntse thiab txhawb tau nws sau phau ntawv Proverbs. “Muaj kev txawj ntse zoo npaum li cas tshaj muaj kub!” (Proverbs 16:16) Nyob rau hauv Phau Ntawv Ecclesiastes, (Eccl. 2:8-ll) tag nrho Solomon cov kub tsis muaj nuj nqis dab tsi thiab tsuas tsim teeb meem xwb. Tag nrho cov kub thiab cov khoom uas nws sau tau yeej tsis txaus nws lub siab ntsws.   

Txawm lub ntiaj teb muab tau tej khoom ci thiab zoo nkauj heev rau peb los lawv yuav txawj ploj mus, vim txhua yam khoom txawj ploj. “Tsis txhob muab nyiaj kub faus nrog koj hauv daim av uas tej kab npauj kab xi thiab xeb ua puas tau, thiab tub sab dawj thiab nyiag tau: Tiam sis muab cov nyiaj kub uas nrog koj mus tau rau saum lub ntuj, uas tej kab npauj kab xi thiab xeb ua puas tsis tau, thiab tub sab dawj tsis tau los yog nyiag tsis tau:” (Matthew 6:19-20)  

Kev kaj siab tshaj thiab kev thaj yeeb tsuas yog nrhiav tau ntawm Tswv Yesxus.“Kuv tseg kev thaj yeeb rau koj, kuv txoj kev thaj yeeb kuv muab rau koj: tsis muab li lub ntiaj teb muab, muab li kuv muab.” (John 14:27)  

Tsis muaj ib yam uas peb muaj yuav siv tau los xiab Tswv Ntuj kom kheev peb mus tau rau saum Ntuj. Ntxiv mus, Tswv Ntuj tsis txais kev xiab. Nws tsis xaiv ib tug twg. Nws pom txhua tus tib neeg yog tib neeg txhaum tsis hais lawv yuav yog cov qib neeg twg, zeej xeeb twg, haiv neeg twg, los yog kev ntseeg twg. Raws li txoj Kev Ncaj Ncees thiab Kev Dawb Huv ntawm Tswv Ntuj, tag nrho cov txiv neej thiab pom niam yeej raug txim rau lawv cov kev ua txhaum (Romans 3:23). Tswv Ntuj yog tus Kws Txiav Txim Plaub Ntug Ncaj Ncees. Tswv Ntuj tau muab nws Cov Kev Cai Muaj Meej Mom thiab txhua tus tau ua txhaum cov cai, tiam sis muaj Ib Tug uas tau ua raws li tag nrho Tswv Ntuj Cov Kev Cai. Nws tsis muaj kev txhaum nyob rau hauv Nws (1 Peter 2:22) Tus txiv neej lim hiam daws tsis nws txoj kev tsis ncaj ncees thiab daws tsis tau lwm tus txiv neej lim hiam txoj kev tsis ncaj ncees. Tus txiv neej ncaj ncees thiab tsis txaum yuav daws tau tus txiv neej lim hiam txoj kev tsis ncaj ncees. “Yesxus puav leej raug tsim txom rau cov kev txhaum, txoj kev ncaj ncees rau txoj kev tsis ncaj ncees, vam tias nws yuav coj peb mus cuag Tswv Ntuj, tuag nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, tiam sis Tus Ntsuj Plig mus ceev  nrooj lawm:” (1 Pet 3:18)  

Tswv Ntuj Tus Tub tseg cia cov koob meej ntawm lub ntuj. Tswv Yesxus los rau hauv lub ntiaj teb los ntawm ib tug neeg huv, yug nyob hauv ib lub tsev tu tsiaj, hauv lub dab zaub. Nws ua neeg pluag, kom peb ua tau neeg muaj los ntawm nws txoj kev pluag (2 Corinthians 8:9). Nws yog Tswv Ntuj tshwm sim rau lub cev nqaij (1 Timothy 3:16). Thaum nyob rau ntawm daim av, cov txiv neej ntxub thiab tsis yuav nws (Isaiah 53:3). Cov txiv neej xuas nrig ntaus nws lub ntsej muag, nti qaub ncaug rau Nws, dob Nws cov hwj txwv, dua Nws tawv nqaij ntuag, xuas pos khi Nws lub taub hau ua ntej muab Nws ntsia tuag saum ntoo khaub lig.  

“Ntawm no yog kev hlub, tsis yog peb hlub Tswv Ntuj, tiam sis yog Nws hlub peb thiab xa Nws Tus Tub los theej peb lub txhoj.”
(1 John 4:10) Kev theej txhoj yog txoj kev raug txim rau cov kev ua txhaum uas yeej txaus siab theej. Tswv Ntuj Yesxus tau raug kev tsim txom rau cov neeg ua txhaum, kom lawv tsis txhob raug hlawv hauv lub Pas Dej Kub Dej Npau mus tag ib txhis. Kev cawm seej tsuas nrhiav muaj nyob rau ntawm Tswv Ntuj Yesxus. Kev cawm seej yog Tswv Ntuj yam khoom plig pub dawb rau cov neeg txhaum (Romans 5:18) rau txhua tus ntseeg (John 3:16).  

Cov tsis txais Nws ua lawv Tus Tswv Ntuj thiab Cawm Seej yuav tau yam uas lawv xav tau, qhov ntawd yog kev cai tawm ntawm Tswv Ntuj, tsis muaj tus Cawm Seej los cawm lawv ntawm txoj kev raug txim rau cov kev ua txhaum.  

“Ib tug txiv neej yuav tau peev dab tsi yog nws tau tag nrho lub ntiaj teb thiab poob nws tus ntsuj plig?” (Mark 8:36)
“Koj paub tias muab tsis tau tej khoom txawj puas li nyiaj thiab khub los txhiv koj…Tiam sis muab tau Yesxus cov ntshav los txhiv koj”
(1 Peter 1:18, 19)
“Tus ntseeg Leej Tub yuav nyob siav ntev mus: thiab tus tsis ntseeg Leej Tub yuav tsis pom lub neej; tiam sis Tswv Ntuj txoj kev rau txim rau nws.”
(John 3:36)

Muaj lus nug txog Tswv Ntuj txoj kev cawm seej, sau ntawv email rau John:     jkxiong@hotmail.com

*ENGLISH Language*

Gold prices are climbing!!! The current price for an ounce of gold is $1600! With the U.S. external debt of 16 trillion dollars, gold could climb to $2000 in the near future, even $5000 in the distant future!  

Gold is highly esteemed in the Hmong culture. The Hmong people keep gold to be blessed by it in wealth. Gold necklaces also have been thought to have powers to hold the soul in and keep evil spirits out. The Hmong people also use imitation gold money boats for the deceased. These boats are to sail along with the deceased to provide wealth for their spiritual journey.  

People have committed grievous acts for gold. Recently a lady in the county of Ramsey was found stealing gold necklaces right from the neck of children. Since ancient days, gold has been one of the most desired materials on earth. Wars have been fought because of gold. Kingdoms have risen and fallen for the lust of this precious metal.  

Listen to what the Word of God has to say about coveting gold:  “The idols of the heathen are silver and gold, the work of men’s hands. They have mouths, but they speak not; eyes have they, but they see not; They have ears, but they hear not; neither is there any breath in their mouths.” (Psalm 135:15-17). “Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the LORD’S wrath;” (Zephaniah 1:18) Demons have put people into bondage of worshipping wood, stone, and metals. It is true that people can receive supernatural powers, but these powers are only demonic, and do not come from metals themselves, but from demons that deceive people and lead them astray from knowing God who is Holy and Righteous and Good. “God is light, and in him is no darkness at all” (1 John 1:5)  

Solomon was the wisest king on the earth. God had blessed him with wisdom and inspired him to write the book of Proverbs. “How much better is it to get wisdom than gold!” (Proverbs 16:16) In the Book of Ecclesiastes, (Eccl. 2:8-ll) all of Solomon’s gathering of gold was vanity and vexation of spirit. All the gold and materials he had gathered did not fill his empty soul.  

The world can offer us shiny and glamorous things that only fade away, for all things perish. “Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal: But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:” (Matthew 6:19-20)  

True everlasting joy and peace is only found in the Person of Jesus Christ.“Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you.” (John 14:27)  

There is nothing we have that we can bribe God to let us into Heaven. Furthermore, God does not take bribes. He does not favor one person over another. He looks at all people as sinners no matter their social class, gender, ethnicity, or piousness. Under the Righteous and Holy character of God, all men and women stand condemned in their sins (Romans 3:23). God is a Righteous Judge. God has given His Moral Laws and everyone has broken them, but there is One who has kept all the Laws of God. He had no sin in Him (1 Peter 2:22) A wicked man cannot justify himself or justify any other wicked man. A just and sinless man can justify a wicked man. “For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit:” (1 Pet 3:18)  

The Son of God left the glories of heaven. The Lord Jesus Christ came to earth by the way of a virgin, born in a barn, lying in a feeding trough. He became poor, that we through His poverty, might be rich (2 Corinthians 8:9). He was God manifest in the flesh (1 Timothy 3:16). While on earth he was despised and rejected of men (Isaiah 53:3). Men beat his face with their fist, spit on Him, plucked his beard, mocked Him, scourged Him, crowned Him with thorns, right before His crucifixion.  

“Herein is
love, not that we loved God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation for our sins.” (1 John 4:10) Propitiation means the penalty of sins has been fully satisfied. The Lord Jesus took the punishment for sinners, so that they would not have to burn in the Lake of Fire for eternity. Salvation is only found in the Person of Jesus Christ. Salvation is the free gift of God to sinners (Romans 5:18) to all that believe (John 3:16).  

Those who reject Him as their Lord and Savior will get what they asked for, that is separation from God, no Savior to save from the penalty of sins.  

“For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?”
(Mark 8:36)  
“Ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold…But with the precious blood of Christ”
(1 Peter 1:18, 19)  
“He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.”
(John 3:36)  

Questions about God’s salvation, email John:     jkxiong@hotmail.com